Skip to content

Tibetan Music,Healing Music,Relaxing Music,Tibetan Bowls Music,Sleep,Meditation Music,☯3694-المدة:11ساعةو55دقيقة.

249webm音频只有小122k opus@50k(48000Hz)314.90Mi B250网络音频只有小139k opus@70k(48000Hz)411.10Mi B140m4a音频只有小171k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)662.14mi B251webm音频只有214k opus@160k(48000Hz)789.19MI B160mp4256x144p222k avc1.4d400c30fps视频只有351.38mi 278webm256x144144p299k webm容器vp930fps视频仅242webm426x240p318k vp930fps视频只有516.28mi 133mp4426x240p379k avc1.4d401530fps视频只有850.85米243webm640x360360p551k vp930fps视频只有1001.27mi 134mp4640x360360p799k avc1.4d401e30fps视频只有1.70gi 244webm854x480480p1005k vp930fps视频只有1.72gi 135mp4854x480480p1476k avc1.4d401f30fps视频只有3.17gi 247webm1280x720720p2775kvp930fps视频仅4.10gi 136mp41280x720p3330k avc1.4d401f30fps视频只有6.74gi 248webm1920x1080p4106kvp930fps视频只有7.72GiB137mp41920x1080p5800k avc1.64002830fps视频只有13.14gi 18mp4640x360360p478k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.39Gi B22mp41280x720p1477k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)