Skip to content

Nature Sounds-Relaxing Zen Meditation Sound W/O Birdsong-Lapping Water Sleep Relaxation – المدة: 8 ساعات و19 دقيقة.

249webm音频只有小84k opus@50k(48000Hz)186.04Mi B 250网络音频只有小97kopus@70k(48000Hz)244.01Mi B 251webm音频只有小148k opus@160k(48000Hz)489.95Mi B140m4a音频只有小159k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)462.82mi B160mp4256x144p210k avc1.4d400c30fps视频只有380.14米 278webm256x144144p249k webm容器vp930fps视频仅242webm426x240p381k vp930fps视频只有784.80米133mp4426x240p422k avc1.4d401530fps视频只有840.58米243webm640x360360p565k vp930fps视频只有1.41Gi B 134mp4640x360360p748k avc1.4d401e30fps视频只有2.10gi 244webm854x480480p920k vp930fps视频只有2.63gi 135mp4854x480480p1166k avc1.4d401f30fps视频只有3.93gi 247webm1280x720720p1695k vp930fps视频仅5.26gi 136 mp4 1280×720 720p 2331k avc1.4d401f 30fps video only 7.88GiB 18mp4640x360360p1073k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)3.75Gi B 22mp41280x720p2385kavc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)