Skip to content

Nature Sounds-Forest Waterfall Sound-Relaxing Natural Birds Singing Music-Sleeping Relaxation -المدة:8ساعاتو22دقيقة.

249webm音频只有小84k opus@50k(48000Hz)158.61Mi B 250webm音频只有小97k opus@70k(48000Hz)209.88Mi B251webm音频只有小149k opus@160k(48000Hz)428.92Mi B140m4a音频只有156k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)456.47mi B160mp4256x144p182k avc1.4d400c30fps视频只有296.52米 278webm256x144144p249k webm容器vp930fps视频仅133 mp4 426×240 240p 286k avc1.4d4015 30fps video only 677.76MiB242webm426x240p375k vp930fps视频只有752.35mi 243webm640x360360p555k vp930fps视频只有1.39Gi B134mp4640x360360p704k avc1.4d401e30fps视频只有2.22gi 244webm854x480480p898k vp930fps视频只有2.61gi 135mp4854x480480p1352k avc1.4d401f30fps视频只有4.71gi 247webm1280x720720p1630kvp930fps视频只有5.24gi 136mp41280x720p2701k avc1.4d401f30fps视频只有9.43gi 18mp4640x360360p735k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.58Gi B22mp41280x720p2813k avc1.64001f30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)