Skip to content

[Nature の Sound] Hour Nature Sounds –The Riverside Sound in the Summer -المدة:ساعةواحدة.1

249webm音频只有小57k opus@50k(48000Hz)22.20Mi B250 webm audio only tiny 72k opus @ 70k (48000Hz) 28.40MiB251webm音频只有小130k opus@160k(48000Hz)53.92Mi B140m4a音频只有小133k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)55.57mi B242 webm 426×240 240p 77k vp9 30fps video only 10.32MiB 278webm256x144144p81k webm容器vp930fps视频仅 160mp4256x144p91k avc1.4d400c30fps视频只有8.47mi 243webm640x360360p126k vp930fps视频只有13.98mi B 133MP4426x240189k avc1.4d401530fps视频只有14.27Mi B 244webm854x480480p191k vp930fps视频只有20.46Mi B 134mp4640x360360p327k avc1.4d401e30fps视频只有22.94米 247webm1280x720720p371k vp930fps视频只有44.47Mi B 135mp4854x480480p548k avc1.4d401f30fps视频只有42.26mi B136mp41280x720p1113k avc1.4d401f30fps视频只有97.51Mi B18mp4640x360360p272k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)116.91Mi B 22mp41280x720720p355k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)