Skip to content

[Natural の Sound] Water の Sen/1 Hour Nature Sounds -Trees Reflected on the Water Surface -المدة:ساعةواحدة.

249webm音频只有小58k opus@50k(48000Hz)23.89Mi B 250webm音频只有微小的72k opus@70k(48000Hz)29.76Mi B140m4a音频只有小133k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)55.57mi B251webm音频只有小134k opus@160k(48000Hz)55.54Mi B 160mp4256x144144p93k avc1.4d400c30fps视频只有26.53米 278webm256x144144p130k webm容器vp930fps视频仅 242webm426x240p211k vp930fps视频只有86.43mi 133mp426x240p290k avc1.4d401530fps视频只有119.65mi B 243webm640x360360p373k vp930fps视频只有150.30mi 134mp4640x360360p626k avc1.4d401e30fps视频只有251.55米 244webm854x480480p688k vp930fps视频只有292.00mi 135mp4854x480480p1136k avc1.4d401f30fps视频只有475.00米 247webm1280x720720p1454k vp930fps视频只有609.33mi 136MP41280x720720p2273kavc1.4d401f30fps视频只有933.50MiB 18mp4640x360360p714k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)306.75MI B 22mp41280x720p2303k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)