Skip to content

Forest Sounds-Birds Singing-Sound of Nature-Birdsong-Relaxation-Relaxing Meditation-Mindfulness -المدة:8ساعاتو20دقيقة.

249webm音频只有小85k opus@50k(48000Hz)173.97Mi B 250网络音频只有小98kopus@70k(48000Hz)225.11Mi B 251webm音频只有小149k opus@160k(48000Hz)445.73Mi B140m4a音频只有小159k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)463.58mi B 160mp4256x144p171k avc1.4d400c30fps视频只有305.78mi 278webm256x144144p249k webm容器vp930fps视频仅 242webm426x240p299k vp930fps视频只有661.97Mi B 133mp4426x240p387k avc1.4d401530fps视频只有767.85米 243webm640x360360420kvp930fps视频只有1.20GiB 134mp4640x360360p743k avc1.4d401e30fps视频只有1.56gi 244webm854x480480p761k vp930fps视频只有2.10gi 135mp4854x480480p1207k avc1.4d401f30fps视频只有2.71gi 247webm1280x720720p1517k vp930fps视频只有3.83gi 136mp41280x720p2134k avc1.4d401f30fps视频只有4.33gi 18mp4640x360360p703k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.46Gi B22mp41280x720p1365k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)