Skip to content

Flying •12Hours of Relaxing Sleep Music for Stress Relief &Insomnia -المدة:11ساعةو58دقيقة.

249个webm音频只有微小的112kopus@50k(48000Hz)250.07MiB 250webm音频只有小129k opus@70k(48000Hz)333.66Mi B 140m4a音频仅微小171k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)665.03miB 251webm音频只有极小的194k opus@160k(48000Hz)662.12Mi B160 mp4 256×144 144p 197k avc1.4d400c 30fps video only 266.65MiB 278webm256x144144p310k webm容器vp930fps视频只242webm426x240240p349k vp930fps视频只有698.46Mi B133mp4426x240p383k avc1.4d401530fps视频只有654.41米243webm640x360360733k vp930fps视频只有1.32gi 134mp440x360360p800kavc1.4d401e30fps视频只有1.29GiB244 webm 854×480 480p 1221k vp9 30fps video only 2.40GiB 135mp4854x480480p1287k avc1.4d4001f30fps视频只有1.97gi 136mp41280x720p2637k avc1.4d401f30fps视频只有3.26gi 247webm1280x720720p2737kvp930fps视频只有4.93GiB18mp440x360360p537kavc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.69Gi B22mp41280x720p779kavc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最好)