Skip to content

Flying •12Hours of Relaxing Sleep Music for Stress Relief &Insomnia -المدة:11ساعةو58دقيقة.

249webm音频只有微小的112k opus@50k(48000Hz)250.07Mi B250webm音频只有小129k opus@70k(48000Hz)333.66Mi B140m4a音频只有小171k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)665.03Mi B251webm音频只有小194k opus@160k(48000Hz)662.12Mi B 160mp4256x144p197k avc1.4d400c30fps视频只有266.65mi 278webm256x144144p310k webm容器vp930fps视频仅 242webm426x240p349k vp930fps视频只有698.46mi B133mp4426x240p383k avc1.4d401530fps视频只有654.41米 243webm640x360360733k vp930fps视频只有1.32gi 134mp4640x360360p800k avc1.4d401e30fps视频只有1.29gi 244webm854x480480p1221k vp930fps视频只有2.40gi 135mp4854x480480p1287k avc1.4d4001f30fps视频只有1.97gi 136mp41280x720p2637k avc1.4d401f30fps视频只有3.26gi 247webm1280x720720p2737k vp930fps视频只有4.93gi 18mp4640x360360p537k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.69Gi B 22mp41280x720p779k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)