Skip to content

Fireflies &Crickets -Calming Nature Night Sounds &Sights for Sleep &Relaxation -10Hours -المدة:10ساعات.

249webm音频只有微小的110kopus@50k(48000Hz)247.79Mi B 250webm音频只有125k opus@70k(48000Hz)311.57Mi B140m4a音频只有小165k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)555.74Mi B 251webm音频只有小189k opus@160k(48000Hz)584.58Mi B 160mp4256x144p149k avc1.4d400c25fps视频只有32.16mi 133mp4426x240p156k avc1.4d401525fps视频只有41.97米 134mp4640x360360p179k avc1.4d401e25fps视频只有81.70米 135mp4854x480480p223k avc1.4d401e25fps视频只有180.48mi B 242webm426x240230k vp925fps视频只有95.05Mi B 243webm640x360360p250k vp925fps视频只有197.49mi 278webm256x144144p251k webm容器vp925fps视频仅 244webm854x480480p281v p925fps视频只有304.22mi B 136mp41280x720p315k avc1.4d401f25fps视频只有427.02mi B247webm1280x720720p355k vp925fps视频只有554.93mi B137mp41920x1080p605k avc1.64002825fps视频只有1.05gi 248webm1920x1080p614k vp925fps视频只有967.72mi B 271webm2560x1440p2370k vp925fps视频只有3.24gi 313webm3840x21602160p8971k vp925fps视频只有15.16gi 18mp4640x360360p198k avc1.42001E25fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)851.66Mi B22mp41280x720p228k avc1.64001F25fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)