Skip to content

Deep Sleep Music,Sleep Meditation,Relaxing Music,Lucid Dreams,Study Music,Sleep Music,☯2026-المدة:11ساعةو20دقيقة.

249webm音频只有微小的110kopus@50k(48000Hz)241.58Mi B 250webm音频只有128k opus@70k(48000Hz)323.42Mi B140m4a音频只有169k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)629.78mi B251webm音频只有192k opus@160k(48000Hz)636.41Mi B 160mp4256x144p250k avc1.4d400c30fps视频只有277.27米278webm256x144144p317k webm容器vp930fps视频只有 242webm426x240p349k vp930fps视频只有376.98mi B133mp4426x240p377k avc1.4d401530fps视频只有695.04米 243webm640x360360p443k vp930fps视频只有795.16Mi B134mp4640x360360p710k avc1.4d401e30fps视频只有1.46gi 244webm854x480480p794k vp930fps视频只有1.41gi 135mp4854x480480p1427k avc1.4d401f30fps视频只有2.85gi 247webm1280x720720p1802k vp930fps视频只有3.45gi 136mp41280x720p2887k avc1.4d401f30fps视频只有5.93gi 248webm1920x1080p2948kvp930fps视频只有6.71GiB137mp41920x1080p5257k avc1.64002830fps视频只有11.26gi 18mp4640x360360p453k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.15Gi B22mp41280x720p1376k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)