Skip to content

Deep Sleep Music 24/7,Calm Music,Sleeping Music,Meditation Music,Study Music,Sleep Music,☯3691-المدة:11ساعةو55دقيقة.

249webm音频只有微型118k opus@50k(48000Hz)271.34Mi B250webm音频只有小136kopus@70k(48000Hz)360.13Mi B140m4a音频只有小171k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)662.13mi B 251webm音频只有小207k opus@160k(48000Hz)703.31Mi B160mp4256x144p207k avc1.4d400c30fps视频只有299.67mi 278webm256x144144p291k webm容器vp930fps视频仅 242webm426x240p307k vp930fps视频只有410.31Mi B 133MP4426x240340k avc1.4d401530fps视频只有731.52Mi B 243webm640x360360p588k vp930fps视频只有851.45mi B134mp4640x360360p832k avc1.4d401e30fps视频只有1.46gi 244webm854x480480p1092k vp930fps视频只有1.55gi 135mp4854x480480p1507k avc1.4d401f30fps视频仅2.75gi 247webm1280x720720p3020k vp930fps视频只有3.94gi 136mp41280x720p3239k avc1.4d401f30fps视频只有6.10gi 248webm1920x1080p4383kvp930fps视频只有7.80GiB137mp41920x1080p6200k avc1.64002830fps视频只有12.20gi 18mp4640x360360p425k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.13Gi B22mp41280x720p1349k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)