Skip to content

Beautiful Relaxing Music for Stress Relief •Sleep Music,Study Music,Meditation Music -المدة:3ساعاتو7دقايق.

249WebM音频只有微小的70k opus@50k(48000Hz)70.63Mi B 250网络音频只有小89kopus@70k(48000Hz)94.80Mi B140 m4a audio only tiny 141k m4a_dash container mp4a.40.2@128k (44100Hz) 173.70MiB251webm音频只有159k opus@160k(48000Hz)187.17Mi B 160mp4256x144p151k avc1.4d400c30fps视频只有148.85米 278webm256x144144p153k webm容器vp930fps视频仅 242webm426x240p227k vp930fps视频只有185.85mi B133mp4426x240p284k avc1.4d401530fps视频只有327.76米243webm640x360360p413k vp930fps视频只有356.68mi B 134mp4640x360360p635k avc1.4d401e30fps视频只有664.68mi B 244webm854x480480p777k vp930fps视频只有619.44mi 135mp4854x480480p1169k avc1.4d401f30fps视频只有1.30gi 247webm1280x720720p1557k vp930fps视频只有1.23gi 136mp41280x720p2356k avc1.4d401f30fps视频仅有2.60gi 248webm1920x1080p2785kvp930fps视频只有2.91GiB137mp41920x1080p4466k avc1.64002830fps视频只有4.93gi 18mp4640x360360p625k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)838.74MI B(最佳)