Skip to content

4K White Forest -Calming River Sounds -Snowy Woods -Relaxing Winter Nature Video -Ultra HD -المدة:3ساعات.

249个webm音频只有微小的66kopus@50k(48000Hz)60.86MiB 250个webm音频只有微小的83kopus@70k(48000Hz)80.37MiB140m4a音频仅微小140k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)167.51miB 251webm音频只有微小的153k opus@160k(48000Hz)164.25Mi B 160mp4256x144144p62kavc1.4d400c25fps视频只有19.47MiB 133mp426x240240p92kavc1.4d401525fps视频只有37.86MiB 唯278webm256x144,155kwebm容器vp925fps视频 242webm426x240240p165kvp925fps视频只有87.20MiB134mp440x360,321kavc1.4d401e25fps视频只有150.65MiB243 webm 640×360 360p 383k vp9 25fps video only 202.62MiB 244webm854x480480p711kvp925fps视频只有422.50MiB135mp4854x480480p749kavc1.4d401e25fps视频只有420.98MiB 247webm1280x720720p1513kvp925fps视频只有1.10GiB136mp41280x720p1642kavc1.4d401f25fps视频只有1.02GiB 248webm1920x1080p2765kvp925fps视频只有2.42GiB137mp41920x1080p3513kavc1.64002825fps视频只有2.23GiB 271webm2560x14401440p8710kvp925fps视频只有7.44GiB 313webm3840x2160p17705kvp925fps视频只有19.97GiB18mp440x360360,395kavc1.42001E25fpsmp4a.40.2@96k(44100Hz)512.26Mi B 22mp41280x720p935kavc1.64001F25fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最好)