Skip to content

4K HDR Peaceful Forest River 2-Relaxing Water Stream Sounds -9Hours -Nature Video for Sleeping -المدة:9ساعات.

249webm音频只有100k opus@50k(48000Hz)215.02Mi B250webm音频只有微小的120k opus@70k(48000Hz)280.04Mi B140m4a音频只有161k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)500.07Mi B251webm音频只有217k opus@160k(48000Hz)550.07Mi B 160mp4256x144p237k avc1.4d400c25fps视频只有428.42mi 278webm256x144144p269k webm容器vp925fps视频仅 133mp4426x240p372k avc1.4d401525fps视频只有961.34米 242webm426x240p394k vp925fps视频只有826.67mi 243webm640x360360p685k vp925fps视频只有1.68gi 134mp4640x360360p760k avc1.4d401e25fps视频只有2.40gi 244webm854x480480p1183k vp925fps视频只有3.08gi 135mp4854x480480p1366k avc1.4d401e25fps视频只有4.40gi 247webm1280x720720p2729k vp925fps视频只有7.14gi 136mp41280x720p2735k avc1.4d401f25fps视频只有8.79gi 137mp41920x1080p4447k avc1.64002825fps视频只有16.28gi 248webm1920x1080p5105k vp925fps视频只有13.50gi 271webm2560x14401440p9762k vp925fps视频只有34.09gi 313webm3840x2160p19259k vp925fps视频只有67.22gi 18mp4640x360360p736k avc1.42001E25fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.78Gi B 22mp41280x720p2460k avc1.64001F25fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)