Skip to content

4K HDR Fireplace REALTIME -6Hours -Relaxing Fire Burning Video &Crackling Sounds -NO LOOP -UHD -المدة:6ساعاتو4دقايق.

249webm音频只有小77k opus@50k(48000Hz)109.11Mi B 250webm音频只有微型91k opus@70k(48000Hz)143.18Mi B140m4a音频只有小151k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)337.08米 251webm音频只有小158k opus@160k(48000Hz)298.13Mi B 160mp4256x144p140k avc1.4d400c25fps视频只有206.82米 278webm256x144144p206k webm容器vp925fps视频仅330webm256x144p HDR232k vp9.225fps视频只有271.29Mi B 133mp4426x240p246k avc1.4d401525fps视频只有392.60米 242webm426x240p268k vp925fps视频只有451.21Mi B331webm426x240p HDR312k vp9.225fps视频只有452.03Mi B243webm640x360360p405k vp925fps视频只有838.93mi B332webm640x360360p HDR550k vp9.225fps视频只有984.33Mi B134mp4640x360360p636k avc1.4d401e25fps视频只有998.31MiB 244webm854x480480p759k vp925fps视频只有1.49gi 333webm854x480480p HDR962k vp9.225fps视频只有1.93Gi B135 mp4 854×480 480p 1163k avc1.4d401e 25fps video only 1.94GiB 247webm1280x720720p1521k vp925fps视频只有3.08Gi B334webm1280x720720p HDR2161k vp9.225fps视频只有4.90Gi B136mp41280x720p2322k avc1.4d401f25fps视频只有3.67gi 248webm1920x1080p2686k vp925fps视频只有5.92GiB 335webm1920x10801080p HDR3717kvp9.225fps视频只有9.13GiB137mp41920x1080p4344k avc1.64002825fps视频只有6.62gi 271webm2560x14401440p8939k vp925fps视频只有19.66gi 336webm2560x14401440p HDR10195kvp9.225fps视频仅24.91GiB 313webm3840x2160p17982k vp925fps视频只有44.03gi 337webm3840x2160p HDR23063k vp9.225fps视频仅56.55Gi B 18mp4640x360360p621k avc1.42001E25fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)1.58Gi B22mp41280x720p1572k avc1.64001F25fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)