Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 16个疯狂的快餐黑客

16个疯狂的快餐黑客


– Duration: 12 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频56k作品@50k 4.71MiB250 WebM音频仅限短跑音频74k作品@70k 6.26MiB140 m4a音频仅限短距离音频131 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 11.95MiB251 WebM音频仅限短跑音频146 k作品@160 k 12.46MiB160 MP4 144×144 144 p 109 k avc1.4d400b 25 fps视频仅4.55MiB278 WebM 144×144 144 144p 111 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 240×240 240 p 127 k VP9 25 fps视频仅8.61MiB243 WebM 360 x 360 360 p 232 K VP 9 25 fps视频仅14.57MiB133 MP4 240×240 240 p 301 k avc1.4d400c 25 fps视频仅9.51MiB244 WebM 480×480 480 480 p 441 k VP 9 25 fps视频仅23.40MiB134 MP4 360 360 360 p 658k avc1.4d 4015 25 fps视频仅18.29MiB247webm720x720720p872kvp925fps视频只有43.95MiB..135 MP4 480×480 480 480 p 1097k avc1.4d401e 25 fps视频仅26.95MiB248 WebM 1080×1080 1080 p 1526k VP9 25 fps视频仅110.58MiB136 MP4 720×720 720 p 1772k avc1.4d401f 25 fps视频仅43.30MiB137 mp4 1080×1080 1080p 4325k avc1.640020 25 fps视频仅136.14MiB43″””””””””””””””””””””””””””””””””””””18mp4360x360中427kavc1.42001Emp4a.40.2@96k(44100Hz)39.47MiB。22 MP4 720×720 hd720 598 k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*