Home » 主题音乐 » 乡村音乐 » 托马斯·瑞德-一个快乐的人-托马斯·瑞德

托马斯·瑞德-一个快乐的人-托马斯·瑞德


– Duration: 4 minutes, 4 seconds.

249 WebM音频仅限短距离音频57k作品@50k 1.47MiB250 WebM音频仅限短跑音频75k作品@70k 1.94MiB140 m4a音频仅限短距离音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 3.76MiB251 WebM音频仅限短距离音频143 k作品@160 k 3.80MiB394 MP4 256×144 144 p 96k av01.0.00M.08 24fps视频仅2.22MiB160 MP4 256×144 144 p 110 k avc1.4d400c 24fps视频只有2.06MiB278 WebM 256×144 144 p 135 k WebM容器VP 9 24 fps视频395 MP4 426×240 240 p 220 k av01.0.00M.08 24fps视频仅4.75MiB242 WebM 426×240 240 p 222 K VP9 24 fps视频仅4.47MiB133 MP4 426×240 240 p 295 k avc1.4d 4015 24 fps视频仅4.07MiB243 WebM 640×360 360 p 407k VP 9 24 fps视频仅7.85MiB396mp4640x360360p427kav01.0.01M.0824fps视频仅8.59MiB。134 MP4 640×360 360 p 627 k avc1.4d401e 24 fps视频仅7.50MiB397 MP4 854×480 480 p 748 k av01.0.04M.08 24 fps视频仅15.06MiB244webm854x480480p789kvp924fps视频仅12.36MiB。135 MP4 854×480 480 p 951k avc1.4d401e 24 fps视频仅11.55MiB398 MP4 1280×720 720 p 1460k av01.0.05M.08 24fps视频仅29.24MiB247 WebM 1280×720 720 p 1511k VP9 24 fps视频仅21.55MiB136 MP4 1280×720 720 p 1652k avc1.4d401f24fps视频仅18.49MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2640 k VP9 24 fps视频只有54.68MiB137 MP4 1920×1080 1080p 4326k avc1.640028 24 fps视频仅为59.69MiB18 mp 4640 x 360 中 540 k avc 1.42001 E mp4a. 40.2 @ 96 k(44100 Hz) 15.70MIB( 最佳)。
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*