Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 25种有趣的创新方式

25种有趣的创新方式


– Duration: 10 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频64k作品@50k 3.83MiB250 WebM音频仅限短跑音频83k作品@70k 5.10MiB140 m4a音频仅限短距离音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 9.44MiB251 WebM音频仅限短跑音频157 k作品@160 k 10.14MiB278 WebM 144×144 144 144p 55k WebM容器VP 9 25 fps视频160 MP4 144 x 144 144 p 63k avc1.4d400b 25 fps视频仅3.26MiB242 WebM 240×240 240 p 128 k VP9 25 fps视频仅7.07MiB133 MP4 240×240 240 p 138 k avc1.4d400c 25 fps视频仅5.94MiB243 WebM 360 x360 360 p 233 k VP 9 25 fps视频仅12.71MiB134 MP4 360 360 360 p 356 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅14.66MiB244 WebM 480×480 480 480 p 429k VP 9 25 fps视频仅21.89MiB135 MP4 480×480 480 480 p 658k avc1.4d401e 25 fps视频仅27.69MiB247 WebM 720×720 720 720p 861K VP9 25 fps视频只有44.37MiB136 mp4 720×720 720 p 1311k avc1.4d401f 25 fps视频仅为52.95MiB248 WebM 1080×1080 1080 p 1553k VP9 25 fps视频仅为79.19MiB137 MP4 1080×1080 1080p 2440k avc1.640020 25 fps视频仅93.66MiB第43条、第36条、第36条、第36条、第36条、第36条、第36条、第36条、第36条、第3618 MP4 360 x 360介质416 k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)30.38MiB22 MP4 720×720 hd720 855k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*