Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 25个美味的食谱能让你的孩子吃得更好

25个美味的食谱能让你的孩子吃得更好


– Duration: 11 minutes.

249 WebM音频仅限短距离音频73k作品@50k 4.65MiB250 WebM音频仅限短距离音频92 k作品@70k 6.12MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 10.16MiB171 WebM音频仅限短距离音频143 k Vorbis@128 k 10.19MiB251 WebM音频仅限短跑音频170 k作品@160 k 11.84MiB160 MP4 256×144 144 p 110 k avc1.4d400c 24fps视频仅3.86MiB278 WebM 256×144 144 p 118 k WebM容器VP9 24 fps视频242 WebM 426×240 240 p 222 K VP9 24 fps视频仅9.45MiB133 MP4 426×240 240 p 291 k avc1.4d 4015 24 fps视频仅9.21MiB243 WebM 640×360 360 p 414 k VP9 24 fps视频仅20.16MiB134 MP4 640×360 360 p 554 k avc1.4d401e 24 fps视频仅17.66MiB244 WebM 854×480 480 p 761 k VP 9 24 fps视频仅35.66MiB135 MP4 854×480 480 p 1047k avc1.4d401e 24 fps视频仅31.38MiB247 WebM 1280×720 720 p 1328 k VP9 24 fps视频仅为52.47MiB136 MP4 1280×720 720 p 1437k avc1.4d401f24fps视频只有47.44MiB137 MP4 1920×1080 1080 p 2000 k avc1.640028 24 fps视频仅76.49MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2389k VP9 24 fps视频只有96.26MiB18mp4640x360mediumavc1.42001Emp4a.40.2@96k33.65MiB.43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 52.81MB22 MP4 1280×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*