Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 18个完美早餐的好主意

18个完美早餐的好主意


– Duration: 15 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频62k作品@50k 5.96MiB250 WebM音频仅限短距离音频82 k作品@70k 7.92MiB140 m4a音频仅限短距离音频131 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 14.63MiB171 WebM音频仅限短距离音频147 k Vorbis@128 k 14.67MiB251 WebM音频仅限短距离音频156 k作品@160 k 15.66MiB394 MP4 144×144 144 p52k av01.0.05M.08 24 fps视频仅5.10MiB278 WebM 144×144 144 144p 58k WebM容器VP 9 24 fps视频160mp4144x144144p64kavc1.4d400b24fps视频仅5.32MiB。395 MP4 240×240 240 p 123 k av01.0.05M.08 24 fps视频仅10.90MiB242 WebM 240×240 240 p 128 k VP 9 24 fps视频仅11.70MiB133 mp4 240×240 240 p 144 k avc1.4d400c 24fps视频仅9.82MiB396mp4360x360360p229kav01.0.05M.08仅24fps视频仅19.22MiB。243 WebM 360 x360 360 p 234 k VP9 24 fps视频仅为21.02MiB134 MP4 360 360 360 p 369 k avc1.4d 4015 24 fps视频仅24.31MiB397mp4480x480480p423kav01.0.05M.08仅限33.41MiB视频。244 WebM 480×480 480 480 p 440 k VP 9 24 fps视频仅36.60MiB135 MP4 480×480 480 480 p 672k avc1.4d401e 24 fps视频仅45.89MiB247 WebM 720×720 720 720p 849k VP9 24 fps视频仅73.61MiB136 MP4 720×720 720 p 1345k avc1.4d401f24fps视频仅84.49MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1489k VP9 24 fps视频仅129.54MiB137mp41080x10801080p2443kavc1.640020仅24fps视频仅148.03MiB。18 MP4 360×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 50.02MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 74.86MB22 MP4 720×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*