Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 为学龄前儿童提供17种创造性和教育性思想

为学龄前儿童提供17种创造性和教育性思想


– Duration: 13 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频65k作品@50k 5.09MiB250 WebM音频仅限短跑音频83k作品@70k 6.74MiB140 m4a音频仅短距离音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 11.96MiB171网络音频仅DASH音频147kvorbis@128k12.38MiB。251 WebM音频仅限短距离音频162 k作品@160 k 13.41MiB160 MP4 144×144 144 p 102 k avc1.4d400b 25 fps视频仅4.21MiB278 WebM 144×144 144 p 104 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 240×240 240 p 129 k VP 9 25 fps视频仅8.77MiB133 MP4 240×240 240 p219K avc1.4d400c 25 fps视频仅8.96MiB243webm360x360360p240kvp925fps视频仅15.53MiB。134 MP4 360 360 360 p 442 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅17.94MiB244 WebM 480×480 480 480 p 449 K VP 9 25 fps视频仅26.24MiB135 MP4 480×480 480 p 831 k avc1.4d401e 25 fps视频仅29.32MiB247 WebM 720×720 720 720p 879k VP9 25 fps视频仅43.88MiB136 mp4 720×720 720 p 1315k avc1.4d401f 25 fps视频仅47.12MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1522k VP9 25 fps视频仅75.30MiB137 MP4 1080×1080 1080p 2293 k avc1.640020 25 fps视频仅77.90MiB18 MP4 360×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 38.13MiB43″””””””””””””””””””””””””””””””””””””22 MP4 720×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*