Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 20 Barbie dolls created by DIY

20 Barbie dolls created by DIY


– Duration: 32 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频69k作品@50k 12.07MiB250 WebM音频仅限短跑音频90k作品@70k 15.94MiB140 m4a音频仅限短距离音频132 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k 29.95MiB251 WebM音频仅限短跑音频175 k作品@160 k 31.60MiB171 WebM音频仅限短距离音频189k Vorbis@128 k 30.45MiB278 WebM 144×144 144 p 64k WebM容器VP 9 30 fps视频160 MP4 144×144 144 144p 70k avc1.4d400b 30 fps视频仅13.52MiB242webm240x240p136kvp930fps视频仅24.87MiB。133 mp4 240×240 240 p 148 k avc1.4d400d 30 fps视频仅29.24MiB243 WebM 360 x 360 360 p 245 k VP 9 30 fps视频只有44.19MiB134 MP4 360 360 360 p 367 k avc1.4d 4015 30 fps视频只有55.50MiB244 WebM 480×480 480 480 p 446 k VP 9 30 fps视频仅75.74MiB135 MP4 480×480 480 p 665 k avc1.4d401e 30 fps视频仅101.95MiB247 WebM 720×720 720 720p 882k VP 9 30 fps视频仅146.38MiB136 MP4 720×720 720 720 p 1323k avc1.4d401f30fps视频仅185.59MiB248 WebM 1080×1080 1080 p 1560k VP 9 30 fps视频仅262.73MiB137 MP4 1080×1080 1080p 2494k avc1.640020 30 fps视频仅348.83MiB18 MP4 360×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 92.22MiB43 Webm 640×360介质vp8.0前至128k 141.50MB22 MP4 720×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
, , , , , ,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*