Home » 背景音乐 » 空白时光 » 用于睡眠或聚焦的飞机声音白色噪音喷气式飞机10小时

用于睡眠或聚焦的飞机声音白色噪音喷气式飞机10小时


– Duration: 10 hours.

249 WebM音频仅限短跑音频97k作品@50k 190.65MiB250 WebM音频仅限短距离音频112 k作品@70k 254.42MiB140m4a仅限DASH音频164km4adash容器mp4a.40.2@128k555.63MiB。171 WebM音频仅限短距离音频169 k Vorbis@128 k 491.83MiB251 WebM音频仅限短跑音频172 k作品@160 k 510.83MiB160 MP4 256×144 144 p 170 k avc1.4d400c 24fps视频仅166.53MiB133 MP4 426×240 240 p 225 k avc1.4d 4015 24 fps视频仅317.64MiB278 WebM 256×144 144 p 240 k WebM容器VP 9 24 fps视频242 WebM 426×240 240 p 243 k VP9 24 fps视频仅为174.39MiB243 WebM 640×360 360 p 284 k VP9 24 fps视频仅280.55MiB134 MP4 640×360 360 p 314 k avc1.4d401e 24 fps视频仅542.67MiB244 WebM 854×480 480 p 331 k VP 9 24 fps视频仅412.09MiB135 MP4 854×480 480 p 480 k avc1.4d401e 24 fps视频仅819.84MiB247 WebM 1280×720 720 p 519k VP9 24 fps视频仅1012.25MiB248 WebM 1920×1080 1080 p 637k VP9 24 fps视频仅1.24GiB136 MP4 1280×720 720 p 840k avc1.4d401f24fps视频仅1.49GiB137 MP4 1920×1080 1080 p 1753k avc1.640028 24 fps视频仅4.38GiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 1.42GB18 MP4 640×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 1.52GiB22 MP4 1280×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*