Skip to content

🍏Relaxing Music for Deep Sleeping or Simply Daydreaming,Very Relaxing Sleep Music -المدة:8ساعات.

249webm音频只有小87k opus@50k(48000Hz)190.17Mi B250webm音频只有102k opus@70k(48000Hz)254.87Mi B 140m4a音频只有微型155k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)436.63mi B 251webm音频只有164k opus@160k(48000Hz)489.75Mi B160mp4256x144144p148k avc1.4d400c30fps视频只有228.97米 278webm256x144144p238k webm容器vp930fps视频仅 242webm426x240p338k vp930fps视频只有662.26mi B133mp4426x240p378avc1.4d401530fps视频只有532.08Mi B 243webm640x360360p539k vp930fps视频只有1.29gi 134mp4640x360360p774k avc1.4d401e30fps视频只有1.34gi 244webm854x480480p888k vp930fps视频只有2.45gi 135mp4854x480480p1389k avc1.4d401f30fps视频只有2.69gi 247webm1280x720720p2161k vp930fps视频仅4.98gi 136mp41280x720p2533k avc1.4d401f30fps视频只有5.74gi 248webm1920x1080p5310k vp930fps视频只有8.90gi 137mp41920x1080p5935k avc1.64002830fps视频只有12.01gi 18mp4640x360360p715k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.40Gi B22mp41280x720p1836k avc1.64001f30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)